Privacyverklaring
Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING SPRENKELAAR

Onze online privacyverklaring is geschreven om u te informeren over onze verzameling en het gebruik van persoonlijke gegevens van klanten van zwembad De Sprenkelaar. De inhoud van deze verklaring voldoet aan de eisen die gesteld zijn ingevolge de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die sinds mei 2018 van kracht is. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst verder wordt bijgewerkt. De laatste versie van deze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website www.sprenkelaar.nl .

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken alleen zogenaamde ‘identificerende’ gegevens, als dat nodig is voor het gebruik van een van onze producten, zoals een zwemles, abonnement of meerbadenkaart. Dan moeten wij gebruik kunnen maken van de voor- en achternaam, woonadres, geboortedata,  e-mailadres, telefoonnummer etc. Het begrip ‘verwerken’ is hier ruim bedoeld. Daarmee bedoelen wij onder meer ‘het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het zo nodig verstrekken aan derde partijen’.  
Naast ‘identificerende gegevens’ verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij daarmee bij onze dienstverlening nadrukkelijk rekening gehouden moet worden. Bijzondere gegevens hebben betrekking op bijvoorbeeld de gezondheid (bv. medische data), financiële data, nationaliteiten, ras, seksuele voorkeur, politiek, religie.

Wie beheert uw persoonsgegevens?
Stichting Zwembad Noord- Oost is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens. De gegevens worden met specifieke software opgeslagen op daarvoor beveiligde servers. Het toezicht op de correcte gegevensverwerking gebeurt, naast de verantwoordelijkheden van het bestuur, door een privacymedewerker.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Toegang tot uw gegevens hebben alleen de medewerkers, in dienst van Stichting Zwembad Noord Oost,  die daartoe geautoriseerd zijn en enkel voor de aanwending van de hen vanuit de Stichting toebedeelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Wat doen wij met deze gegevens?
De gegevens hebben we nodig om de organisatie van het door u gekochte product te kunnen realiseren. In voorkomende gevallen gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om u nieuwsbrieven te sturen of om u via de mail om andere redenen te informeren. Indien u dit laatste niet meer wenst kunt u de instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons hebt verstrekt en geven deze alleen aan derden als wij daartoe om wettelijke of andersoortige juridische redenen verplicht zijn.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. In geen geval worden uw gegevens zonder uw toestemming langer bewaard dan een termijn van 5 jaren.
Deze beginselen gelden niet als wettelijke verplichtingen ons andere eisen opleggen.

Wat zijn uw rechten?
U hebt het recht om uw eigen persoonsgegevens  in te zien, te laten verwijderen of te corrigeren. Ook kunt u kenbaar maken niet meer door ons digitaal benaderd te willen worden, bijvoorbeeld met onze nieuwsbrief (‘het recht om vergeten te worden’). Bovendien kunt u uw gegevens, die bij ons zijn opgeslagen, opvragen als u die gemakkelijk wilt doorgeven aan een andere organisatie. Dit heet het recht op dataportabiliteit.
Als u van deze rechten gebruik wilt maken, stuurt u een e-mail naar info@sprenkelaar.nl vanaf het e-mail adres en onder vermelding van de naam waarop uw verzoek betrekking heeft en natuurlijk ook uw concrete vraag. Wij zullen uw verzoek binnen maximaal 4 weken behandelen. Heeft u een hele ingewikkelde vraag dan kan het antwoord mogelijk wat langer op zich wachten, maar nooit langer dan 3 maanden.

Wat gebeurt er bij datalekken?
Als er onverhoopt toch nog iets niet goed mocht gaan met de bescherming van uw gegevens dan melden wij dat zo snel mogelijk na ontdekking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de datalek mogelijk nadelige gevolgen voor u als klant van de Sprenkelaar kan hebben, dan wordt met u contact opgenomen.

Welke cookies gebruiken wij?
Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft
Indien u van mening bent dat de bedrijfsleiding van zwembad De Sprenkelaar uw persoonsgegevens niet correct verwerkt of beheert, stuur dan een e-mail naar info@sprenkelaar.nl of stuur een brief naar het bestuur van de Stichting Zwembad Noord Oost. Mocht u zich willen beklagen via de Autoriteit Persoonsgegevens dan kunt u hiervoor met deze instantie contact opnemen. Ga daarvoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Apeldoorn, 1 mei 2018

Het bestuur van Stichting Zwembad Noord Oost